Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

2018 YILI PROJE UYGULAMA YARDIMLARI


2018 YILI PROJE VE PROJE UYGULAMA YARDIMLARI

      Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik kapsamında korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının korunması, bakım ve onarımı için Bakanlığımızca yapılacak yardımlar için; 

Uygulama yardımları için istenecek belgeler
MADDE 9 –
(1) Uygulama yardımları için;
      a) Yardım başvuru dilekçesi,
      b) T.C. kimlik numarası beyanı,
      c) Kanuni tebligat adresi ve iletişim bilgisi,
      ç) Mal sahibi adına yapılacak başvurularda noter onaylı vekaletname ve/veya veraset ilamı,
      d) Taşınmaza ilişkin tescil kararı,
      e) Uygulamaya başlanabilmesi için gerekli tüm çizim, proje, bilgi ve belgelerin uygun olduğuna ilişkin Koruma Bölge Kurulu kararı ve onaylı projeler,
      f) Başvuru tarihi itibarıyla son üç ay içinde alınmış mülkiyet belgesi,
      g) Taşınmazın kadastral durumunu gösteren belge,
      ğ) Uygulamanın kapsamına, işin bitirilme süresine, uygulama aşamalarına ve yaklaşık maliyetine ilişkin mimar ve ilgili mühendislerce hazırlanan rapor,
      h) Dijital ortamda yapının iç, dış ve yakın çevresini gösteren net çekilmiş fotoğraf albümü,
      ı) Uygulamayı gerçekleştirecek sorumlularla ilgili 12 nci maddenin birinci fıkrasının (ğ) bendine göre prensip kararı alınması durumunda istenilecek belgeler ile birlikte           18.12.2017tarihine kadar;
2 şer takım halinde hazırlanacak belgeler ile Müdürlüğümüze müracaat edilmesi gerekmektedir.