Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İnanç Turizmi

Büyük Camii : Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindedir.1358 yılında Rumeli Fatihi Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırılmıştır.Süleyman Paşa Camii olarak da bilinir.1676 ve 1889 yıllarında onarım görmüştür.Yapı dikdörtgen planlı olup,dış duvarları taştandır.Üç girişi bulunmaktadır.Mermer mihrabın üst kısmında altınla yazılmış bir yazıt yer alır.Kesme taştan yapılmış olan tek şerefeli minaresi motiflerle süslenmiştir.

Hüdavendigar Camii : Ayvacık’ın 14 km. güneybatısındaki Behramkale’de Assos Antik Kenti surlarının bitişiğindedir.14.yüzyılda I.Murat (Hüdavendigar) zamanında,bu antik kentin taşlarıyla yapılmıştır.Kesme taş duvarlı,sekiz köşeli kasnak üzerine tek kubbeli yapının alçı mihrabı kabartmalar halinde süslemelidir. Minaresi yoktur.

Aslıhan Bey Camii : Ezine ilçesinin 12 km. kuzeybatısındaki Kemalli köyündedir. 14.yüzyılda I.Murat zamanında yaptırılmıştır.Kesme taş duvarlı,tek kubbeli ve tuğla minarelidir.Son cemaat yeri ortada iki sütunlu olup,yanları kapalıdır.İç kapısının çevresi küfeli taşındandır.Pencereleri değişik süslemelidir.Camiinin kuzeyinde Aslıhan Türbesi bulunmaktadır.

Sefer Şah Camii : Ezine ilçesinde bulunan yapı,14.yüzyılda Yıldırım Beyazıt döneminde yapılmıştır.Duvarlar moloz taştan,saçaklar tuğladandır.Ayrıca çevreden detirilen antik yapı kalıntıları kullanılmıştır.Camiinin yanında Sefer Şah’ın mezarı bulunmaktadır.

Abdurrahman Camii : Osmanlı camilerinin ilk örneklerinden birisi olması bakımından önemlidir.Ezine ilçesindeki yapı Orhan Gazi döneminden kalmadır.Yalın,moloz taştan,alçak ve kalın duvarlı bir yapıdır.Tavanı 4 mermer sütun taşımaktadır.II.Sultan Mahmut döneminde yenilenen tavan,ampir üslubundadır.

Yazıcızade Mehmet Efendi Türbesi : Yazıcızadeler iki kardeştir.Her ikisi de Gelibolu’da yaşamış ve ömürlerinin sonuna kadar birçok eser yazmışlardır.Yazıcızade Mehmet Efendi’nin mezarı Hamzakoy’a giden Keşan Caddesi üzerinde kendi adıyla anılan Yazıcızade Mezarlığı’nın içinde ve yine kendi adını taşıyan bir mescidin bitişiğindedir.Üstü açık tek sandukalı bir yapıdır.Kardeşi Ahmedi Sican’ın mezarı ise 50 metre kadar uzakta,caddenin karşısındaki Yazıcızade Çeşmesi’nin yanındadır.II.Murat döneminden kalma,tek kubbeli revaklı bir yapıdır.Duvarları tuğla ve küfeki taşındandır.İki dizi pencereyle aydınlatılan türbenin lahdi,tümüyle rumi süslemeyle kaplıdır.

Gazi Süleyman Paşa Türbesi : Bolayır’da denize bakan bir tepe üzerindedir.1356 yılında Rumeli’ye ilk geçen Osmanlı komutanı,Orhan Gazi oğlu,Rumeli Fatihi Süleyman Paşa için yaptırılmış bir türbedir.1549 tarihli onarım yazıtı vardır.Kalın duvarları kesme taş ve tuğla sıralıdır.dört köşeli olup,kubbesinin kasnağında 4 pencere görülebilir.

Namık Kemal Mezarı : Bolayır’da Süleyman Paşa türbesi bahçesindedir.Vatan Şairi Namık Kemal beyaz mermerden sade bir mezarda yatmaktadır.Namık Kemal vasiyeti üzerine buraya gömülmüştür.

Sinan Paşa Türbesi : II.Beyazıt’ın damadı olan Kaptan-ı Derya Damat Sinan Paşa ve eşi Ayşe Sultan bu türbede yatmaktadır.Türbe Hamzakoy mevkiinde,İstanbul yol ayrımındadır. 10 metre yüksekliğindeki türbe,sekiz köşeli olarak inşa edilmiştir.III.Selim ve III.Mehmet tarafından birer kez onarılmış,yakın zamanda da onarım görmüştür.

Saruca Paşa Türbesi : Gelibolu’da Fransız Mezarlığı’nın hemen altında,Hamzakoy’a bakan yamaçtadır.Altı köşeli,bakımlı bir türbedir.Türbe II.Murat Hüdavendigar dönemindendir. Eğimli bir alana kurulmuştur.Sonradan yenilenirken özgün biçimini yitirmiştir.Önü eyvanlı, 6 köşeli bir yapıdır.1436-1437 tarihli imaret yazıtı,eyvanın iç duvarına yerleştirilmiştir. Türbenin kubbesi yıkılınca üzeri çatıyla örtülmüştür.

Azebler Namazgahı : 1407 yılında yaptırılmıştır.Namazgah,Gelibolu’da boğaza ve Marmara’ya karşı geniş bir alan olan Fener Meydanı’nda almaktadır.Bu tür yapıların en görkemlisi,en güzeli olarak nitelendirilmektedir.Üstü açık,çevresi korkuluklu bir ana mekan biçimindedir.Biri külahlı,öbürü açık iki minberi,mermerden mihrabı bulunmaktadır.Mihrabın yanlarında süslü pencereler,dilimli ve rumi süslemeli kapısı ilgi çekicidir.Yazıtından,kapıyı Ladikli Süleyman oğlu AŞIK’ın yaptırdığı bilinmektedir.

Gelibolu Mevlevihanesi : Mevlevihane binası,Askeri Hastanenin bulunduğu alandadır. Rumeli’de benzeri bulunmayan Mevlevihane Tekkesi, plan bakımından Galata Mevlevihanesi’ne benzemektedir.1656 yılında Ağazade Mehmet Dede adına yaptırılmıştır. Mimarı,saray mimarlığı da yapan Mustafa Ağa’dır.1906 yılında onarım görmüştür. Mevlevihanenin bulunduğu geniş alanda,ana binaya ek olarak bir aşevi,dervişler için bir han ve yoksullar için tembelhane olarak anılan yatakhane ve ayrıca dervişlerin çocukları için bir okul bulunmaktadır.Tekkenin dervişleri ve yoksullar bu ek binalarda ikamet etmişlerdir. 17.yüzyılda yapılmış bulunan binada iki kubbe ile onüç kagir sütun bulunmaktadır.

Çarşı Camii : Biga ilçesindedir. 1911 yılında Gelibolu’lu Tahsin Kalfa tarafından yaptırılmıştır. İbadet mekanı tek olup,son cemaat mahalli üç kubbeli olan Çarşı Camii ve caminin tam karşısında bulunan ve aynı dönemde mermerden yapılan 12 kubbeli şadırvan vardır.
Bozcaada Rum Ortodoks Kilisesi : Venedikliler tarafından yapılan kilise Cumhuriyet Mahallesi Lale sokakta bulunmakta olup,ibadete açıktır.